برنامه راهبردی زیتون

زیتون مفتخر است که یکی از پیشگامان تدوین و اجرای برنامه راهبردی در میان موسسات دینی است. این برنامه برای اولین بار در سال ۱۳۹۱ با بیش از ۱۰.۰۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی طرح ریزی شد و به صورت مستمر به پایش و کنترل آن می‌پردازد.

مشاهده بیانیه ماموریت