پلتفرم خدمت سبز

مسئوليت اجتماعی، تعهد تصميم‌گيران براي اقداماتي است که علاوه بر تأمين منافع خود، موجبات بهبود و ارتقا جامعه را نيز فراهم مي‌آورد. 
«پلتفرم خدمت سبز» بر آن است تا با استفاده از اعضای شبکه مخاطبین خود از یکسو و توانمندی کسب و کار ایشان از سویی دیگر، ارزش افزوده ایجاد ‌کند. این پلتفرم به صورت واسط میان کسب وکارها و شبکه مخاطبین و افرادی که به خدمات و محصولات این کسب و کارها نیاز دارند، عمل می‌کند. 
درصدی از سود هر معامله‌ای که در این پلتفرم به ثمر برسد به فعالیت‌های عام‌المنفعه فرهنگی و اجتماعی اختصاص خواهد یافت.