ویژگی‌های زیتون

مردم نهاد

موسسه زیتون یک سازمان مردم‌نهاد و مستقل از نهادهای دولتی است که در تلاش است با معرفی جهانی امام حسین (ع)، در راه آن حضرت قدم بردارد. فعالیت‌های مردم‌نهاد با تقویت جامعه مدنی به ارتقای سطح آگاهی مخاطبین خود می‌پردازند. در همین راستا موسسه زیتون نیز با فعالیت مردم‌نهاد در تلاش است به ارتقای سطح شناخت و آگاهی جامعه در زمینه آشنایی با امام حسین (ع) دست یابد.

مستقل

موسسه زیتون سازمانی مستقل از اندیشه، عملکرد و حمایت هر نهاد دولتی و غیردولتی است و به صورت خودگردان با یاری حامیان معنوی و مادی مردمی به فعالیت خود می‌پردازد. عدم اثرپذیری از سایر نهادها در همه سطوح استراتژیک تا عملیاتی، نه تنها موجب حفظ استقلال مجموعه می‌شود، بلکه امکان تعامل روشن و برابر را با هر نهاد دولتی و غیردولتی را ممکن می‌سازد. موسسه زیتون در کنار استقلال کامل خویش، از تعامل و همکاری با نهادهای گوناگون دولتی و غیردولتی استقبال می‌نماید.

روزآمد

فعالیت در عرصه مدرن نیازمند روزآمد بودن آن است. موسسه زیتون نیز فعالیت‌های خود را به روز و در رقابت با فعالیت‌های پیشرفته جهان تعریف کرده است. استفاده از منابع و داده‌های به روز از یک سو و استفاده از تکنولوژی روز از سوی دیگر فعالیت موسسه زیتون را از سایر موسسات متمایز می‌کند.

متمرکز بر موضوع امام حسین (ع)

فعالیتِ محوری موسسه زیتون، معرفی امام حسین (ع) است. اقدام در عرصه فرهنگی-مذهبی با تمرکز بر موضوع خاص، موجب جهت یافتن و هدفمند شدن روند فعالیت سازمان می‌گردد. موسسه زیتون نیز با فعالیت حول موضوع محوری به فعالیت هدفمند و جهت‌مند در حیطه امام حسین (ع) می‌پردازد.