موسسه زیتون در راستای ارتقاء و تکمیل کادر اجرایی و نیروی انسانی از متخصصین متعهد و مجرب دعوت به همکاری می نماید.
مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
سوابق تحصیلی
*
توجه:‌ تکمیل اطلاعات آخرین مدرک تحصیلی الزامی است.
سوابق حرفه‌ای
*
*
*
*
*
دوره‌های آموزشی
تدریس
فعالیت‌های علمی و پژوهشی
*
*
*
*
*
زمان پیشنهادی به کار حداقل
روز و حداکثر
روز پس از علام قبولی در مصاحبه استخدامی.