موسسه زیتون در راستای ارتقاء و تکمیل کادر اجرایی و نیروی انسانی از متخصصین متعهد و مجرب دعوت به همکاری می نماید.
مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
سوابق تحصیلی
*
توجه: تکمیل اطلاعات آخرین مدرک تحصیلی الزامی می باشد.
سوابق حرفه ای
*
*
*
*
*
دوره های آموزشی
تدریس
فعالیت های علمی و پژوهشی
*
*
*
*
*
زمان پیشنهادی شروع به کار حداقل
روز و حداکثر
روز پس از اعلام قبولی در مصاحبه استخدامی.