شرایط عمومی

تکنسینحداقل 20 سال سن، مدرک کاردانی و 1 سال سابقه کار در حوزه مرتبط

کارشناسحداقل 25 سال سن، مدرک کارشناسی و 2 سال سابقه کار در حوزه مرتبط

 

شرایط اختصاصی

کارشناس تولید محتوا )مجله مطالعات حسینی(

دارای سابقه فعالیت در تولید مجله، ماهنامه و ...

مسلط به زبان انگلیسی )نوشتن و درک مطلب(

آشنا با فضای آکادمیک

توانمند در پیگیری و مدیریت امور

کارشناس تولید محتوا )ویکی حسین(

دارای سابقه کار در دائرهالمعارف، ویکی و ...

مسلط به کار با کامپیوتر و اینترنت

مسلط به کار با نرم افزارهای word , excel

آشنا به کار با پنل سایتها و بارگذاری محتوا

داشتن دانش زبان انگلیسی در حد متوسط

مسلط به امور ویرایش و نگارش

کارشناس روابط عمومی

توانایی بالا در انجام مذاکره و ایجاد روابط موثر با افراد و سازمانها

مسلط به زبان انگلیسی )خصوصا Speaking و Writing )

توانمند در سرچ اینترنتی )پیشرفته(

تکنسین خبرنگاری )مصاحبه کننده(

دارای سابقه فعالیت در مطبوعات )خصوصا تولید خبر میدانی(

مسلط به نرم افزارهای word , excel

مسلط به اصول نگارش، ویرایش و ویراستاری

کارشناس کتابداری

مسلط به نرم افزار کتابخانه آذرسا

مسلط به کدگذاری و سیستم کدینگ کتابخانه

توانمند در امور پیگیری و مدیریت

آشنا به منابع و علاقمند به مطالعه در حوزه امام حسین )ع(

آشنا با امورات و مکاتبات اداری

کارشناس اداری )مسئول دفتر(

آشنا با امورات بایگانی، دبیرخانه و مکاتبات اداری

مسلط به نرمافزارهای office

دارای روابط عمومی بالا

دارای نظم و دقت بالا

توانمند در پیگیری امور

کارشناس منابع انسانی )نیروهای داوطلب(

دارای توانایی و سابقه در برگزاری رویدادهای فرهنگی

دارای روابط عمومی بالا و تواتمند در مدیریت نیروهای داوطلب

دارای سابقه فعالیت در امور داوطلبانه

آشنا با مفاهیم مدیریت منابع انسانی

کارشناس گرافیک

مسلط به نرم افزارهای Photoshop ، Illustrator ، Corel

آشنا به الزامات و امورات چاپ

آشنا به تولید محتوای تصویری برای شبکه های اجتماعی