دانشنامه تخصصی امام حسین (ع)

«ویکی حسین» اولین دانشنامه تخصصی مجازی در حوزه امام حسین (ع) است. 
دانشنامه‌های الکترونیکی با اتکا به فناوری پیشرفته‌ای که بر آن بناشده‌اند، امکانات بسیاری را در اختیار می‌گذارندکه پیش از این هرگز منابع چاپی این امکانات را نداشته‌اند. موسسه زیتون در راستای بازنگری و بازنگاری تخصصی موضوع امام حسین (ع) و پاک‌سازی و آگاهی‌بخشی درباره شخصیت امام حسین (ع) گام بر می‌دارد و دانشنامه‌ای اینترنتی و تخصصی درباره آن حضرت را راه اندازی کرده است.