نذر فرهنگی

نذر انواع مختلفی دارد ولی متاسفانه در جامعه حال حاضر ما به همه انواع نذر و یا به اصطلاح کار خیر به یک اندازه پرداخته نشده است، در حالیکه تاثیرات برخی از این نوع نذورات در فضای جامعه بسیار چشمگیر است. 
«نذر فرهنگی»، اقدامی آگاهانه جهت رشد و بهبود فرهنگ دینی جامعه است. در همین راستا بنای این طرح در حمایت مالی از فعالیت‌های مستقل دینی است؛ فعالیت‌هایی که آمیخته‌ای از عقلانیت و تعلق خاطر به مکتب اهل بیت (ع) است.